Privacy policy

Deze website wordt beheerd door Humble. met maatschappelijke zetel te Lange Slachterijstraat 32, 2060 Antwerpen. Voor alle vragen en opmerkingen in verband met deze website en deze kennisgeving kan je terecht op het e-mailadres [email protected]

Gegevensbescherming – Data Protection

Kennisgeving verwerking persoonsgegevens

Humble. hecht veel belang aan de bescherming van persoonsgegevens. Dat zijn gegevens die ons toelaten om jou als natuurlijke persoon te identificeren. Van zodra het mogelijk is om een directe of indirecte link te leggen tussen één of meerdere gegevens en een natuurlijke persoon, spreekt men van persoonsgegevens. Jouw persoonsgegevens zullen door ons steeds beschermd worden conform de Verordening (EU) 2016/679 van 27 april 2016 van het Europees Parlement en de Raad betreffende de bescherming van natuurlijke personen in verband met de verwerking van persoonsgegevens en betreffende het vrije verkeer van die gegevens en tot intrekking van Richtlijn 95/46/EG (algemene verordening gegevensbescherming oftewel GDPR) en de nationale wetgeving ter uitvoering van deze Verordening.

Deze privacyverklaring werd opgemaakt om duidelijk te communiceren i.v.m. de verwerking van jouw persoonsgegevens.

Wij vragen jou als lezer om deze kennisgeving door te geven aan alle personen wiens persoonsgegevens wij verwerken, die rechtstreeks met jou in contact staan.

Wie verwerkt de persoonsgegevens?

De website: www.humble-agency.be is een initiatief van:

Humble. Agency (een onderdeel van Millionaire Management VOF)

Lange Slachterijstraat 32

2060 Antwerpen

België

Btw-nummer: BE 0832 845 859

E-mail: [email protected]
Telefoon: +32 496 52 20 39

Welke persoonsgegevens worden verwerkt?

Humble. verbindt zich ertoe enkel de gegevens te verwerken die ter zake dienend zijn en noodzakelijk zijn voor de doeleinden waarvoor zij verzameld werden. Volgende categorieën van persoonsgegevens kunnen verwerkt worden door Humble.:

 • Identificatiegegevens (contactformulier)

Voor welke doeleinden worden mijn persoonsgegevens gebruikt?

Humble. verzamelt persoonsgegevens om je een veilige, optimale en persoonlijke gebruikerservaring te bieden. De verzameling van persoonsgegevens wordt uitgebreider naarmate je intensiever gebruik maakt van de website en onze online dienstverlening.

Gegevensverwerking is essentieel voor de werking van de website en de daarbij horende diensten. De verwerking gebeurt uitsluitend voor volgende welbepaalde doeleinden:

 • Het aanbieden en verbeteren van een algemene en gepersonaliseerde dienstverlening; aanbod van informatie, nieuwsbrieven en aanbiedingen die nuttig en/of noodzakelijk zijn voor jou, het verkrijgen en verwerken van gebruikersbeoordelingen en het verlenen van ondersteuning.
 • Het aanbieden en verbeteren van de aangeleverde producten; persoonsgerichte en specifieke producten aan de hand van geleverde informatie en gegevens.
 • De detectie van en bescherming tegen fraude, fouten en/of criminele gedragingen.
 • Marketing doeleinden

Bij een bezoek aan de website van Humble. worden er enkele gegevens ingezameld voor statistische doeleinden. Dergelijke gegevens zijn noodzakelijk om het gebruik van onze website te optimaliseren. Deze gegevens zijn: IP-adres, vermoedelijke plaats van consultatie, uur en dag van consultatie, welke pagina’s er werden bezocht. Wanneer u de website van Humble. bezoekt verklaart u zich akkoord met deze gegevensinzameling bestemd voor statische doeleinden zoals hierboven omschreven.

De Gebruiker verschaft steeds zelf de persoonsgegevens aan Humble. Humble. kan op die manier een zekere controle uitoefenen. Indien bepaalde gegevens onvolledig of ogenschijnlijk incorrect zijn, behoudt Humble. zich het recht voor bepaalde verwachte handelingen tijdelijk of permanent uit te stellen.

De persoonsgegevens worden verwerkt voor intern gebruik binnen Humble. Humble. heeft alle mogelijke juridische en technische voorzorgen genomen om ongeoorloofde toegang en gebruik te vermijden. De data wordt door google gebruikt ten behoeve van analytische en marketingdoeleinden ten behoeve van Humble. zelf. Hoe google deze gegevens verwerkt leest u op Google’s Privacy & Terms site. Naast Google worden deze persoonsgegevens niet verkocht, doorgegeven of meegedeeld aan derde partijen.

Gebruik van cookies

Tijdens een bezoek aan onze website kunnen ‘cookies’ op je harde schijf geplaatst worden om de website beter af te stemmen op de behoeften van de terugkerende bezoeker. Niet-functionele cookies helpen ons om je bezoek aan de website te optimaliseren en om technische keuzes te herinneren.

Voor een verder begrip van de wijze waarop wij cookies gebruiken om je persoonsgegevens te verzamelen en te verwerken, verwijzen wij je graag door naar onze cookies verklaring.

Als je de website van Humble. wil consulteren, is het aan te raden dat je cookies ingeschakeld hebt.

Welke cookies worden er gebruikt?

1. Noodzakelijke cookies

Deze cookies zijn onmisbaar om onze websites te kunnen bezoeken en om bepaalde onderdelen ervan te kunnen gebruiken.  Deze cookies laten u bijvoorbeeld toe om te navigeren tussen de verschillende onderdelen van de website of bijvoorbeeld om formulieren in te vullen. Indien u deze cookies weigert zullen bepaalde onderdelen van de website niet of niet optimaal werken.

2. Functionele cookies

De functionele cookies zijn de cookies die het functioneren van onze websites vergemakkelijken en aangenamer maken voor de bezoeker en er voor zorgen dat u een meer gepersonaliseerde surfervaring krijgt. Het zijn bijvoorbeeld de cookies die ergens je voorkeur onthouden.

3. Performantie cookies

Deze website maakt ook gebruik van Google Analytics. Met cookies wordt informatie verzameld over het gebruik dat bezoekers maken van onze website met de bedoeling de inhoud van onze website te verbeteren, meer aan te passen aan de wensen van de bezoekers en om het gebruiksgemak van onze website te vergroten.

4. Third party cookies

De website bevat ook elementen van andere, derde partijen, zoals videodiensten, social-mediaknoppen of advertenties.

Cookies weigeren

Je kan je browser zo instellen dat je bericht krijgt dat een cookie wordt geplaatst of dat het verzamelen van cookies niet mogelijk is. Je kunt dan echter niet van alle mogelijkheden van de site gebruikmaken. Je kan daarnaast aangeven of je al dan niet toestemming geeft dat de website tracking cookies plaatst en deze keuze te allen tijde wijzigen. Je kan ook op elk moment de reeds geïnstalleerde cookies verwijderen van je computer of mobiel apparaat.

Hoe je dit doet voor de meest gebruikte browsers:

Garantie van een rechtmatige en veilige verwerking van de persoonsgegevens

Humble. verwerkt jouw persoonsgegevens steeds eerlijk en rechtmatig. Dit houdt volgende garanties in:

 • Persoonsgegevens worden enkel conform de omschreven en gerechtvaardigde doeleinden van deze Privacyverklaring verwerkt.
 • Persoonsgegevens worden enkel verwerkt voor zover dit toereikend, ter zake dienend en niet overmatig is.
 • Persoonsgegevens worden maar bewaard zolang dit noodzakelijk is voor het verwezenlijken van de omschreven en gerechtvaardigde doeleinden in deze Privacyverklaring.

De nodige technische en beveiligingsmaatregelen werden genomen om de risico’s op onrechtmatige toegang tot of verwerking van de persoonsgegevens tot een minimum te reduceren. Bij inbraak in haar informaticasystemen zal Humble. onmiddellijk alle mogelijke maatregelen nemen om de schade tot een minimum te beperken.

Recht op inzage / rectificatie / wissen van jouw persoonsgegevens

Bij bewijs van jouw identiteit als Gebruiker, beschikt je over een recht om van Humble. uitsluitsel te krijgen over het al dan niet verwerken van jouw persoonsgegevens. Wanneer Humble. je gegevens verwerkt, heb je bovendien het recht om inzage te verkrijgen in de verzamelde persoonsgegevens. Indien je jouw recht op inzage wenst te gebruiken, zal Humble. hieraan gevolg geven binnen één (1) maand na het ontvangen van de aanvraag. De aanvraag gebeurt via aangetekende zending of via het versturen van een e-mail naar [email protected]

Onnauwkeurige of onvolledige persoonsgegevens kunnen steeds verbeterd worden. Het is aan de Gebruiker om in de eerste plaats zelf onnauwkeurigheden en onvolledigheden aan te passen. Je kan jouw recht op verbetering uitoefenen door een aanvullende verklaring te verstrekken aan Humble. Humble. zal hieraan gevolg geven binnen één (1) maand na het ontvangen van de aanvullende verklaring.

Je hebt bovendien het recht om zonder onredelijke vertraging jouw persoonsgegevens door ons te laten wissen. Je kan slechts beroep doen op dit recht om vergeten te worden in de hiernavolgende gevallen:

 • Wanneer de persoonsgegevens niet langer nodig zijn voor de doeleinden waarvoor zij oorspronkelijk werden verzameld;
 • Wanneer de persoonsgegevens verzameld werden op basis van verkregen toestemming en geen andere rechtsgrond bestaat voor de verwerking;
 • Wanneer bezwaar wordt gemaakt tegen de verwerking en geen prevalerende dwingende gerechtvaardigde gronden voor de verwerking bestaan;
 • Wanneer de persoonsgegevens onrechtmatig werden verwerkt;
 • Wanneer de persoonsgegevens gewist moeten worden overeenkomstig een wettelijke verplichting.

Humble. beoordeelt de aanwezigheid van een van de voornoemde gevallen.

Recht op beperking van / bezwaar tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens

De Gebruiker heeft het recht om een beperking van de verwerking van jouw persoonsgegevens te verkrijgen:

 • Gedurende de periode die Humble. nodig heeft om de juistheid van de persoonsgegevens te controleren, in geval van betwisting;
 • Wanneer de gegevensverwerking onrechtmatig is en Gebruiker verzoekt tot een beperking van de verwerking in plaats van het wissen van de persoonsgegevens;
 • Wanneer Humble. de persoonsgegevens van de Gebruiker niet meer nodig heeft voor de verwerkingsdoeleinden en Gebruiker de persoonsgegevens nodig heeft inzake een rechtsvordering;
 • Gedurende de periode die Humble. nodig heeft om de aanwezigheid van de gronden voor het wissen van persoonsgegevens te beoordelen.

De Gebruiker heeft bovendien te allen tijde het recht om bezwaar te maken tegen de verwerking van zijn persoonsgegevens. Humble. staakt hierna de verwerking van jouw persoonsgegevens, tenzij Humble. dwingende gerechtvaardigde gronden voor de verwerking van jouw persoonsgegevens kan aanvoeren die zwaarder wegen dan het recht van de Gebruiker op bezwaar.

Indien de Gebruiker wenst om deze rechten uit te oefenen, zal Humble. hieraan gevolg geven binnen één (1) maand na het ontvangen van de aanvraag. De aanvraag gebeurt via aangetekende zending of via een e-mail naar [email protected].

Recht op gegevens­overdraagbaarheid

De Gebruiker heeft het recht om de aan Humble. verstrekte persoonsgegevens in een gestructureerde, gangbare en machine leesbare vorm te verkrijgen. Daarnaast heeft Gebruiker het recht om deze persoonsgegevens over te dragen aan een andere verwerkingsverantwoordelijke wanneer de verwerking van de persoonsgegevens uitsluitend rust op de verkregen toestemming van de Gebruiker.

Indien de Gebruiker wenst om dit recht uit te oefenen, zal Humble. hieraan gevolg geven binnen één (1) maand na het ontvangen van de aanvraag. De aanvraag gebeurt via aangetekende zending of via een e-mail naar [email protected].

Recht op het intrekken van mijn toestemming / recht om klacht in te dienen

De Gebruiker heeft te allen tijde het recht om zijn toestemming in te trekken. Het intrekken van de toestemming laat de rechtmatigheid van de verwerking op basis van de toestemming vóór de intrekking daarvan, onverlet. Daarnaast heeft de Gebruiker het recht om klacht in te dienen betreffende de verwerking van zijn persoonsgegevens door Humble. bij de Belgische Commissie voor de Bescherming van de Persoonlijke Levenssfeer.

Indien de Gebruiker wenst dit recht uit te oefenen, zal Humble. hieraan gevolg geven binnen één (1) maand na het ontvangen van de aanvraag. De aanvraag gebeurt via aangetekende zending of via e-mail naar [email protected]